Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Sinapinsiemen ry:n säännöt

1. § Nimi

Yhdistyksen nimi on Sinapinsiemen ry.

2. § Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3. § Toiminta-alue

Yhdistyksen toiminta alueena on Suomen valtakunnan koko alue.

4. § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Raamattuun pohjautuen ja ekumeenisessa hengessä edistää sellaisen elämänmuodon etsimistä ja toteuttamista, joka perustuu koko luomakunnan yhteyteen, ihmisen ja luonnon tasapainoiseen vuorovaikutukseen, lähimmäisvastuuseen, keskinäiseen jakamiseen ja huolenpitoon sekä elämäntapojen yksinkertaisuuteen.

5. § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tuottaa ja levittää informaatiota yhdistyksen tarkoittaman uuden elämänmuodon perusteista, toteuttamistavoista ja muista siihen liittyvistä kysymyksistä,
 • muodostaa, kehittää ja tukee pienyhteisöjä, joissa yhdistyksen tarkoittamaa uutta elämänmuotoa etsivät ihmiset voivat työskennellä ja asua yhdessä sekä saada toisiltaan tukea sen toteuttamisessa,
 • hankkii ja järjestää tiloja, jotka ovat tarpeen yhdistyksen tarkoittaman toiminnan ylläpitämiseksi,
 • pitää yhteyttä muihin vastaavanlaisiin pyrkimyksiin kotimaassa ja ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan, hankkia varoja

 • ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • järjestämällä keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä,
 • järjestämällä kurssitoimintaa sekä harjoittamalla majoitus ja ravitsemusliikettä,
 • harjoittamalla kustannus ja julkaisutoimintaa sekä painotuotteiden myyntiä,
 • harjoittamalla käytettyjen tavaroiden, käsitöiden ja luontaistuotteiden myyntiä.

Yhdistys voi myös omistaa tai hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa arvopapereita sekä perustaa toimintaansa tukevia rahastoja ja säätiöitä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminnan muutenkaan ole tarkoitus muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistyksen perustamien ja ylläpitämien yhteisöjen toimintaohjeet, jotka yhdistyksen kokous vahvistaa, määräävät yksityiskohtaisesti yhteisöjen toimintamuodot.

6. § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hallituksen päätöksin ottaa sen sääntöjen sisältämät tavoitteet, toimintamuodot ja periaatteet hyväksyvä täysi ikäinen henkilö hänen rodullisesta, poliittisesta, uskonnollisesta tai yhteiskunnallisesta taustastaan tahi asuinpaikasta riippumatta.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen tavoitteet hyväksyvä ja niiden edistämisestä kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

7. § Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on puhevalta ja äänioikeus jokaisella ennen kokouksen alkua jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

8. § Jäsenen velvollisuudet

Jäseneksi hyväksytty on velvollinen suorittamaan liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden ja kantoajan yhdistyksen varsinainen kokous vahvistaa. Kannattajajäsenen jäsenmaksu voidaan vahvistaa joko vuotuismaksuna tai kertakaikkisena ainaisjäsenmaksuna. Hallitus voi päättää alhaisemmasta jäsenmaksusta henkilöjäsenille työttömyyden, opiskelun, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

9. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat varsinaiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset. Varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous, joka pidetään viimeistään huhtikuussa, ja vaalikokous, joka pidetään marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta ja hallituksen päättäminä ajankohtina.

Varsinaisessa kokouksessa johtaa puhetta kokouksen tehtävään valitsema henkilö. Ylimääräisessä kokouksessa toimii puheenjohtajana yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

10. § Kokouskutsut ja tiedotukset

Kutsut yhdistyksen kokouksiin toimitetaan vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta postitse jäsenluetteloon merkityille yhdistyksen jäsenille taikka ilmoituksin vaalikokouksen päättämässä sanomalehdessä.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi ja päätettäviksi otettavat asiat. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan postitse tai muuten todisteellisesti.

11. § Varsinaiset kokoukset

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta,
 • edellisen toimintavuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajain lausunto siitä,
 • tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen,
 • vastuuvapauden myöntäminen tai muu mahdollinen toimenpide,
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun määrän vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle,
 • tulo ja menoarvion vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle,
 • hallituksen jäsenten vaali,
 • tilintarkastajain vaali,
 • kokouskutsun julkaiseminen sääntöjen 10 §:n mukaan,
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa nimenomaan mainitut yhdistyksen hallituksen valmistelemat asiat.

13. § Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) vaalikokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla yhdistyksen jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja tarpeen mukaan tiettyihin tehtäviin myös muita luottamus tai toimihenkilöitä. Hallituksen jäsenistä lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain.

14. § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhdistyksen asioiden hoito vaatii. Hallituksen kokous on pidettävä milloin kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii jonkin ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Hallitus on päätösvaltainen nelijäsenisenä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnäollessa. Hallituksen kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15. § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat, kaksi yhdessä, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja joku hallituksen jäsenistä. Hallitus voi määrätä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen juoksevissa asioissa.

16. § Tili ja toimintakausi

Yhdistyksen tili ja toimintakautena on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakertomuksen ja joulukuun viimeiselle päivälle laaditun tilinpäätöksen tulee valmistua helmikuun loppuun mennessä, jolloin ne on annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajain, joita vaalikokouksessa valitaan kaksi ja heille molemmille varamiehet, tulee toimittaa tarkastus ja antaa lausuntonsa tileistä ja yhdistyksen toiminnasta viimeistään maaliskuun kuluessa.

17. § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva asia voidaan ottaa käsiteltäväksi vain vuosikokouksessa ja siihen vaaditaan 3/4 määräenemmistö kokouksen osanottajain edustamasta yhteisäänimäärästä.

18. § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva asia on hyväksytyksi tullakseen hyväksyttävä vuosikokouksessa ja lisäksi ylimääräisessä, aikaisintaan 30 päivää vuosikokouksen jälkeen pidettävässä ja asianmukaisesti koollekutsutussa yhdistyksen kokouksessa, molemmissa 3/4 määräenemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava sellaiselle muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka purkamispäätöksen tehnyt yhdistyksen kokous määrää ja jonka katsotaan mahdollisimman hyvin edistävän niitä tarkoitusperiä, joita hoitamaan Sinapinsiemen r.y. on sääntöjensä mukaan perustettu ja tarkoitettu.

19. §

Kaikissa muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


Sääntömuutos rekisteröity 24.05.2011.
Säännöt hyväksytty alunperin Helsingissä marraskuun 30 päivänä 1979.