Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Sinapinsiemen ry:n säännöt

1 §. Nimi

Yhdistyksen nimi on Sinapinsiemen r.y.


2 §. Kotipaikka


Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


3 §. Toiminta-alue


Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomen valtakunnan koko alue.


4 §. Tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on Raamattuun pohjautuen ja ekumeenisessa hengessä edistää sellaisen elämänmuodon etsimistä ja toteuttamista, joka perustuu koko luomakunnan yhteyteen, ihmisen ja luonnontasapainoiseen vuorovaikutukseen, lähimmäisvastuuseen, keskinäiseen jakamiseen ja huolenpitoon sekä elämäntapojen yksinkertaisuuteen.


5 §. Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- tuottaa ja levittää informaatiota yhdistyksen tarkoittaman uuden elämänmuodon perusteista, toteuttamistavoista ja muista siihenliittyvistä kysymyksistä,

- muodostaa, kehittää ja tukee pienyhteisöjä, joissa yhdistyksen tarkoittamaa uutta elämänmuotoa etsivät ihmiset voivat työskennelläja asua yhdessä sekä saada toisiltaan tukea sen toteuttamisessa,

- hankkii ja järjestää tiloja, jotka ovat tarpeen yhdistyksen tarkoittaman toiminnan ylläpitämiseksi,

- pitää yhteyttä muihin vastaavanlaisiin pyrkimyksiin kotimaassa ja ulkomailla.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan, hankkia varoja

- ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

- järjestämällä keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä,


- järjestämällä kurssitoimintaa sekä harjoittamalla majoitus- ja ravitsemusliikettä,

- harjoittamalla kustannus- ja julkaisutoimintaa sekäpainotuotteiden myyntiä,

- harjoittamalla käytettyjen tavaroiden, käsitöiden ja luontaistuotteiden myyntiä.


Yhdistys voi myös omistaa tai hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa arvopapereita sekä perustaa toimintaansa tukevia rahastoja ja säätiöitä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansionhankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminnan muutenkaan ole tarkoitus muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistyksen perustamien ja ylläpitämien yhteisöjen toimintaohjeet, jotka yhdistyksen kokous vahvistaa, määräävät yksityiskohtaisesti yhteisöjen toimintamuodot.

6 §. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen päätöksin ottaa sen sääntöjen sisältämät tavoitteet, toimintamuodot ja periaatteet hyväksyvä täysi-ikäinen henkilö hänen rodullisesta, poliittisesta, uskonnollisesta tai yhteiskunnallisesta taustastaan tahi asuinpaikasta riippumatta.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen tavoitteet hyväksyvä ja niiden edistämisestä kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

7 §. Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen kokouksessa on puhevalta ja äänioikeus jokaisella varsinaisella jäsenellä.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

8 §. Jäsenen velvollisuudet
Jäseneksi hyväksytty on velvollinen suorittamaan liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen varsinainen kokous vahvistaa. Hallitus voi päättää alhaisemmasta jäsenmaksusta henkilöjäsenille työttömyyden, opiskelun, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan.

9 §. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat varsinaiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset. Varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous eli kevätkokous, joka pidetään viimeistään huhtikuussa, ja vaalikokous eli syyskokous, joka pidetään marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta ja hallituksen päättäminä ajankohtina. Varsinaisessa kokouksessa johtaa puhetta kokouksen tehtävään valitsema henkilö. Ylimääräisessä kokouksessa toimii puheenjohtajana yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10 §. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kutsut yhdistyksen kokouksiin toimitetaan vähintään neljätoista (14)päivää ennen kokousta jäsenluetteloon merkityille yhdistyksen jäsenille postitse tai sähköpostitse tai jäsenlehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi ja päätettäviksi otettavat asiat.

11 §. Varsinaiset kokoukset

Vuosikokouksessa eli kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta,
- edellisen toimintavuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajain lausunto siitä,
- tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen,
- vastuuvapauden myöntäminen tai muu mahdollinen toimenpide,
- muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vaalikokouksessa eli syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun määrän vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle,
- toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle,
- valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
- valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle ja muut tarvittaessa kesken kauden eronneiden tilalle
- toiminnantarkastajien vaali,
- muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §. Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa nimenomaan mainitut yhdistyksen hallituksen valmistelemat asiat.

13 §. Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) vaalikokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla yhdistyksen jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja tarpeen mukaan tiettyihin tehtäviin myös muita luottamus- tai toimihenkilöitä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

14 §. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhdistyksen asioiden hoito vaatii. Hallituksen kokous on pidettävä milloin kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii jonkin ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Hallitus on päätösvaltainen nelijäsenisenä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnäollessa. Hallituksen kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15 §. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat, kaksi yhdessä, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja joku hallituksen jäsenistä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

16 §. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen vuosikertomuksen ja joulukuun viimeiselle päivälle laaditun tilinpäätöksen tulee valmistua helmikuun loppuun mennessä, jolloin ne on annettava toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien, joita vaalikokouksessa valitaan kaksi ja heille molemmille varamiehet, tulee toimittaa toiminnantarkastus ja antaa lausuntonsa tileistä ja yhdistyksen toiminnasta viimeistään maaliskuun kuluessa.

17 §. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva asia voidaan ottaa käsiteltäväksi vain vuosikokouksessa ja siihen vaaditaan 3/4 määräenemmistö kokouksen osanottajain edustamasta yhteisäänimäärästä.

18 §. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva asia on hyväksytyksi tullakseen hyväksyttävä vuosikokouksessa ja lisäksi ylimääräisessä, aikaisintaan 30 päivää vuosikokouksen jälkeen pidettävässä ja asianmukaisesti koollekutsutussa yhdistyksen kokouksessa, molemmissa 3/4 määräenemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava sellaiselle muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka purkamispäätöksen tehnyt yhdistyksen kokous määrää ja jonka katsotaan mahdollisimman hyvin edistävän niitä tarkoitusperiä, joita hoitamaan Sinapinsiemen r.y. on sääntöjensä mukaan perustettu ja tarkoitettu.

19 §. Kaikissa muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


Sääntömuutos rekisteröity 20.01.2021.
Säännöt hyväksytty alunperin Helsingissä marraskuun 30 päivänä 1979.